Lưu trữ | Doanh nghiệp RSS for this section

Thông tư 96/2015/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ, quy định chi tiết sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật và nghị định về thuế tại thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn kinh doanh thành công!

Capro

01/07/2015

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2015.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

Chúc các bạn thành công!

Capro

21/05/2015

Thông tư 49/2015/TT-BTC

Thông tư này quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua mạng bưu chính được cung ứng bởi doanh nghiệp được chỉ định (sau đây gọi chung là bưu gửi).

Đối tượng áp dụng:

  1. Doanh nghiệp được chỉ định theo quy định của Luật Bưu chính (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp);
  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính;
  3. Cơ quan Hải quan; công chức hải quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 29 tháng 5 năm 2015. Bãi bỏ Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Capro

22/04/2015