Lưu trữ | Đầu tư RSS for this section

Quyết định số 1513/QĐ-UBND

Quyết định này công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/04/2015.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Capro

19/04/2015

Nghị định 35/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước.

Chính sách hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ cho người sản xuất lúa theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP tiếp tục được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Nghị định này thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Capro

17/04/2015

Quyết định 03/2014/QĐ-TTg

Đây là quyết định ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Quy chế này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là “các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”) và Ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi tắt là “Ban quản lý”) trong hoạt động xúc tiến đầu tư.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Capro

02/04/2015